§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych jest EsteticHouse, NIP: 5732780388, REGON: 243452308. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do prawidłowej realizacji Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
4. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.§2. Administrator Danych

5. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter.
6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.§3. Pliki cookies

9. Witryna EsteticHouse.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje – jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody, albo ostatnio przeglądane aukcje.
10. Witryny stosują cookies, w celu:
– świadczenia usług
– optymalizacji korzystania z Witryn
– zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika
– uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność Witryn
– poprawy bezpieczeństwa (kontrola nadużyć w procesie korzystania z Witryn)
– dostosowania zawartości Witryn do urządzenia końcowego Użytkownika
– utrzymania sesji Użytkownika (dotyczy Witryn z opcją logowania się Użytkowników), aby Użytkownik nie musiał, na każdej stronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła
– umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Witryn (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na „żądanie” Użytkownika)
– reklamowym i marketingowym, aby dostosować do preferencji Użytkownika treści reklam oraz tekstów wyświetlanych na Witrynach jak i poza nimi
W celu łatwego zarządzania plikami cookie, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet ExplorerFirefoxGoogle ChromeOperaSafari. Znajdziesz tam także informację o tym jak zmienić ustawienia przeglądarki, by ograniczyć lub wyłączyć funkcjonowanie plików cookies itp. oraz jak usunąć takie pliki z Twojego urządzenia.
• Z Polityką Prywatności Google można zapoznać się tutaj.
• Z Polityką Prywatności Facebooka można zapoznać się tutaj.

Pliki cookies związane z badaniem efektywności kampanii reklamowej w sieci Google AdWords lub Google Display Network pobierają dane wykorzystując oprogramowanie Google Analytics. Zachowana zostaje gwarancja anonimizacji numeru IP użytkowników witryny, przez co rozumie się zapewnienie użytkownikowi całkowitej anonimowości.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres imię, nazwisko i numer telefonu zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.